Verejné obstarávanie Business development Procurement

o nás

Sme spoločnosť zaoberajúca sa poradenstvom vo verejnom obstarávaní
so špecializáciou na oblasť informačných technológií�

Naša spoločnosť poskytuje konzultačné služby jednak pre verejné subjekty podliehajúce Zákonu č. 25/2006 Z.z. o Verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ale aj pre súkromné spoločnosti zúčastňujúce sa procesu verejného obstarávania.

Našou špecializáciou je oblasť informačných technológií (IT), ktorá je z hľadiska verejného obstarávania jednou z najkomplikovanejších. Vďaka dlhoročným skúsenostiam z oblasti IT veľmi dôverne poznáme úskalia týchto procesov ako aj problémy spojené s verejnými súťažmi v tejto oblasti.

Komu sú naše služby určené?

Naše služby

Naše štatistiky

naše služby

Služby verejným obstarávateľom a obstarávateľom
Komplexné služby spojené s verejným obstarávaním
 • Konzultačná činnosť spojená s prípravou súťaže
 • Komplexná analýza predmetu obstarávania
 • Analýza najvhodnejšieho spôsobu verejného obstarávania
 • Príprava výzvy na predkladanie ponúk, oznámenia o verejnom obstarávaní
 • Vypracovanie súťažných podkladov
 • Komunikácia s uchádzačmi
 • Vysvetľovanie súťažných podkladov
 • Odpovede na žiadosti o nápravu
 • Tvorba komisií, otváranie a vyhodnocovanie prijatých ponúk od uchádzačov
 • Zastupovanie obstarávateľa v revíznych postupoch pred Úradom pre verejné obstarávanie a iných sporových konaniach týkajúcich sa verejných obstarávaní
 • Poradenstvo obstarávateľom v zabezpečení procesov verejného obstarávania
 • Garantujeme súlad s platnou legislatívou hlavne so zákonom č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o verejnom obstarávaní
Audity a analýzy
 • analýza predmetu zákazky a najvhodnejšej formy výberu dodávateľa
 • analýza vhodnosti riešenia pre oblasti IT
 • poradenstvo pri elektronických aukciách
Služby účastníkom verejného obstarávania
Vyhľadávanie súťaží
 • Monitoring súťaží zverejnených vo vestníku verejného obstarávania na základe požiadaviek klienta
Príprava ponuky do súťaže
 • Vyžiadanie súťažných podkladov od verejného obstarávateľa
 • Príprava zoznamu potrebných dokumentov
 • Príprava dokumentov vyžadujúcich verejným obstarávateľom
 • Príprava obsahu ponuky, v súlade so súťažnými podkladmi a v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní
 • Kalkulácie k cenovej ponuke na základe podkladov od klienta
 • Kompletizácia ponuky na základe súťažných podkladov
Konzultačná činnosť
 • Asistencia pri účasti v elektronickej aukcii
 • Komplexné vypracovanie žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov, žiadostí o nápravu resp. námietku
 • Zastupovanie pri konaní o námietkách na ÚVO
Služby pre príjemcov EU fondov
Komplexné služby spojené s obstarávaním
 • Konzultačná činnosť spojená s prípravou súťaže
 • Komplexná analýza predmetu obstarávania
 • Analýza najvhodnejšieho spôsobu verejného obstarávania
 • Príprava výzvy na predkladanie ponúk, oznámenia o verejnom obstarávaní
 • Komplexné vypracovanie súťažných podkladov
 • Komunikácia s uchádzačmi
 • Vysvetľovanie súťažných podkladov
 • Odpovede na žiadosti o nápravu
 • Tvorba komisií, otváranie a vyhodnocovanie prijatých ponúk od uchádzačov
 • Zastupovanie obstarávateľa v revíznych postupoch pred Úradom pre verejné obstarávanie a iných sporových konaniach týkajúcich sa verejných obstarávaní
 • Poradenstvo obstarávateľom v zabezpečení procesov verejného obstarávania
 • Garantujeme súlad s platnou legislatívou hlavne so zákonom č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o verejnom obstarávaní
Služby Procurementu
Firemný nákup
 • Analýza potreby nákupu a výber najvhodnejšieho spôsobu výberu dodávateľa
 • Príprava súťažných podkladov
 • Vypracovanie výzvy
 • Selekcia vhodných dodávateľov
 • Oslovovanie a komunikácia s dodávateľmi podľa inštrukcií zadávateľa
 • Komplexná realizácia súťaže
 • Hodnotenie dodávateľov
Audity a analýzy
 • analýza predmetu zákazky a najvhodnejšej formy výberu dodávateľa
 • analýza vhodnosti riešenia pre oblasti IT
 • poradenstvo pri elektronických aukciách
Kontaktujte nás

Vybrané referencie

Novinky

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Dňa 1.7.2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Nový zákon o VO

Národná rada Slovenskej republiky dňa 18. novembra 2015 schválila Vládny návrh zákona o verejnom obstarávaní. Ide o úplne nový zákon, ktorý preberá nové európske smernice o verejnom obstarávaní.

Dalšia novela zákona

Národná rada Slovenskej republiky dňa 17. septembra 2015 opätovne schválila prezidentom Slovenskej republiky vrátený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Novela zákona - schránkové firmy

Zmena zákona o verejnom obstarávaní prináša povinnosť preukázať vlastnícke vzťahy až po úroveň fyzickej osoby. Nová úprava by mala zamedziť účasti tzv. schránkových firiem vo verejných súťažiach.

EKS spustené

Ministerstvo vnútra spustilo prvú fázu elektronického trhoviska.

Zobraziť všetky novinky

Chcete dostávať informácie o novinkách na Váš e-mail?

kontaktujte nás

Drieňová 31, 821 01 Bratislava, Slovensko

+421 918 660 990

Pokiaľ máte akéhoľvek otázky či pripomienky, napíšte nám prosím.