Virtual product manager Business development Project management
GDPR consulting

o nás

Sme spoločnosť zaoberajúca sa poradenstvom v rozvoji vášho biznisu
so špecializáciou na oblasť informačných technológií

Naša spoločnosť poskytuje konzultačné služby pre všetky typy subjektov na našom trhu. Ako novinku Vám prinášame službu GDPR consulting pre oblasť verejenej správy.

Našou špecializáciou je poradenstvo v oblasti informačných technológií (IT), ktoré sú z hľadiska verejného obstarávania jednou z najkomplikovanejších oblastí. Vďaka dlhoročným skúsenostiam z oblasti IT veľmi dôverne poznáme úskalia týchto procesov ako aj problémy spojené s verejným obstarávaním.

Komu sú naše služby určené?

Naše služby

Naše štatistiky

naše služby

Služby spojené s GDPR smernicou
Audity a analýzy v oblasti
 • Zákonnosti - medzi podmienky zákonnosti spracovania osobných údajov patrí najmä poskytovanie súhlasu dotknutej osoby, alebo nevyhnutnosť pre splnenie právnych povinností, alebo nevyhnutnosť pre ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.
 • Obmedzenia a minimalizácie údajov - znamená, že osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah vo vzťahu k účelu, pre ktorý sú spracovávané.
 • Obmedzenia uloženia - znamená uloženie na dobu nevyhnutnú pre účel spracovania osobných údajov.
 • Práva na výmaz - občania majú právo na vymazanie svojich osobných údajov zo všetkých databáz a systémov úradov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli poskytnuté.
 • Práva na prenos osobných údajov - pri prenose a zdieľaní osobných údajov medzi viacerými úradmi musia tieto organizácie poskytnúť zabezpečený prenos osobných údajov. Právo na prenos informácií sa dotýka aj prechodu zamestnanca do inej inštitúcie.
 • Pseudonymizácie a šifrovania dát - povinnosť zaviesť pseudonymizáciu a šifrovanie dát, ktorého účelom je mať možnosť zbierať ďalšie údaje o občanovi bez toho, aby bolo nutné poznať jeho totožnosť.
 • Oznamovacej povinnosť pri porušení ochrany osobných údajov - únik informácií, neautorizovaný prístup k dátam sú inštitúcie povinné ohlásiť najneskôr do 72 hodín Úradu pre ochranu osobných údajov a v niektorých prípadoch aj dotknutej osobe, či subjektom.
 • Vymenovania osoby Splnomocnenec pre ochranu osobných údajov - mestá a obce majú povinnosť vymenovať osobu, ktorá bude kompetentná za monitorovanie ochrany údajov. Nezávislosť osoby musí byť garantovaná, podlieha len vedeniu organizácie.
Služby účastníkom verejného obstarávania
Vyhľadávanie súťaží
 • Monitoring súťaží zverejnených vo vestníku verejného obstarávania na základe požiadaviek klienta
Príprava ponuky do súťaže
 • Služba Virtuálneho produktového manažéra
 • Príprava obsahu ponuky, v súlade so súťažnými podkladmi a v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní
 • Kalkulácie k cenovej ponuke na základe podkladov od klienta
Konzultačná činnosť
 • Asistencia pri účasti v elektronickej aukcii
 • Konzultácie pri vypracovaní žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov, žiadostí o nápravu resp. námietku
 • Konzultácie pri konaní o námietkách na ÚVO
Služby pre príjemcov EU fondov
Konzultačné služby pri obstarávaní IT technológií
 • Komplexná analýza IT firmy
 • Konzultačná činnosť spojená s výberom vhodnej technológie
 • Analýza najvhodnejšieho spôsobu verejného obstarávania
 • Konzultačná činnosť pri definovaní predmetu zákazky
 • Garantujeme súlad s platnou legislatívou hlavne so zákonom č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov o verejnom obstarávaní
VPM - Virtuálny projektový manažér
Čo potrebujete
 • Chcete sa zúčastniť verejnej súťaže ale nemáte produktového manažéra pre danú oblasť?
 • Neviete správne určiť vhodné produkty spĺňajúce špecifikáciu?
 • Venujú sa vaši produktový manažéri iným projektom?
Čo ponúkame
 • Výber vhodných produktov do verejnej súťaže na základe súťažných podkladov
 • Pokrytie veľkého spektra oblastí IT bez nutnosti zamestnávať vlastného produktového manažéra
 • Neustále vzdelávanie našich produktových manažérov
 • Na rozdiel od výrobcu sme nezávislí od značky
 • Maximálny dôraz na splnenie technickej špecifikácie zadávateľa
 • Garancia súladu so zákonom o verejnom obstarávaní
 • PLATÍTE produktového manažéra len keď ho POTREBUJETE
Kontaktujte nás

kontaktujte nás

Drieňová 31, 821 01 Bratislava, Slovensko

+421 918 660 990

Pokiaľ máte akéhoľvek otázky či pripomienky, napíšte nám prosím.